Aktywne Skoki

PROJEKT SPŁYWÓW KAJAKOWYCH - czas na sport i rekreację fizyczną - III etap - 30.07.2022

Regulamin Grand Prix Skoków 2020 - dorośli

 

REGULAMIN  GRAND  PRIX  SKOKÓW 2020
W  BIEGACH  PRZEŁAJOWYCH i NORDIC WALKING
-  BIEG GŁÓWNY

Biegi dzieci i młodzieży odbędą się od godziny 17:00.

1. Cel cyklu zawodów:

 • Upowszechnianie biegania oraz różnych form rekreacji ruchowej jako elementów życia prozdrowotnego.
 • Promowanie na zdrowych zasadach, zgodnie z duchem fair play wszelkiej aktywności fizycznej.
 • Sprawdzenie możliwości swego organizmu w bezpośredniej walce sportowej.
 • Upamiętnienie 100 rocznicy zakończenia Powstania Wielkopolskiego.

2. Zasady udziału w zawodach:
 • W zawodach może wziąć udział osoba pełnoletnia. Nie obowiązuje elektroniczne zgłaszanie się do zawodów.
 • Zgłoszenie do zawodów polegać będzie jedynie na wpisaniu i podpisaniu swoich danych, wyrażeniu powszechnie stosowanych zgód oraz o starcie w biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095) na zbiorczej liści obecności.
 • Uczestnicy biegu w wieku 16 – 18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli pełnoletności) zobowiązani są do posiadania  pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność przynajmniej jednego z rodziców lub prawnego  opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie podpisywania listy obecności.
 • Zawodnicy wyrażają pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na zbiorczej liście obecności.
 • Zawodnicy wyrażają pisemną zgodę na wykorzystanie przez organizatorów ich wizerunku na cele promocji cyklu zawodów Grand Prix Skoków w Indywidualnych Biegach Przełajowych, dokumentowania i archiwizowania zawodów a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji przez podmioty współorganizujące, partnerów, sponsorów oraz przekazywanie relacji do prasy i publikacji na stronach internetowych poprzez podpisnie zbiorczej listy obecności.

3. Zgłoszenia do zawodów:
 • Zgłoszeniem udziału w zawodach jest wpisanie się na listę uczestników oraz jej podpisanie i dokonanie opłaty startowej w wysokości 5 złotych za jeden bieg, w dniu zawodów, bezpośredio przed startem.
 • Opłatę startową można dokonać  również drogą elektroniczną, wykonując przelew na konto nr: 71 1020 3903 0000 1202 0118 9075
 • Zgłoszenie jest pełne, gdy zakończone jest wpisem i podpisem na liście obecności oraz dokonaniem opłaty startowej za udział w zawodach.
 • Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

4. Terminy i miejsce zawodów:
 • Zawody odbędą się w 6–u terminach – zawsze w środę o godzinie 18:30 (biegi październikowe o godzinie 18:00) na nowej 5 km trasie.
 • I    17.06.2020 r.
 • II   1.07.2020 r.
 • III 9.09.2020 r.
 • IV  23.09.2020 r.
 • V    7.10.2020 r.
 • VI  21.10.2020 r.
    Rezygnujemy z tradycyjnego biura zawodów. Wpisu na listę obecności oraz podpisy dokonujemy na placu przed halą sportową w Skokach, ul. Rogozińska 1.
 • Miejscem zbiórki zawodników przed startem jest w/w plac przed wejściem bocznym do hali widowiskowo - sportowej w Skokach.
 • W osobnym terminie odbędzie się ceremonia zakończenia całego cyklu Grand Prix Skoków w Indywidualnych Biegach Przełajowych, gdzie przedstawimy wyniki sportowe oraz wręczymy pamiątkowe medale i nagrody. Dokładny termin uroczystości zostanie podany podczas jesiennej części cyklu.
 • Na zawody zapraszamy również zawodników z kijkami tzw. Nordic Walking – którzy będą tworzyli jedną wspólną klasyfikację. Zawodników maszerujących z kijkami prosimy o ostrożność na trasie i oczywiście obowiązują ich wszystkie punkty niniejszego regulaminu (w rubryce uwagi prosimy wpisać "kijki").

5. Trasa:

 • Trasa biegu to dystans 5 km. Brak asfaltu. Nowa trasa jest wytyczona w 100% jako trasa przełajowa po ścieżkach lasu sąsiadującego z halą widowiskowo - sportową w Skokach. Star i meta zlokalizowane są w tym samym miejscu - w narożniku wejścia do lasu, przy wyrysowanych kopertach między halą sportową a boiskiem szkolnym i biblioteką.
Podgląd trasy znajdziesz tutaj. (link będzie aktywny w późniejszym czasie).


6. Pomiar czasu i miejsce na mecie:
 • Podstawą klasyfikacji jest miejsce na mecie oraz ręczny pomiar czasu (czas brutto), oraz spisanie z Imienia i Nazwiska na mecie przez organizatorów.

7. Klasyfikacja końcowa:
 • Warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej Grand Prix Skoków w Indywidualnych Biegach Przełajowych jest udział w co najmniej 3 z 6 biegów całego cyklu.

 • Zawodnicy Nordic Walking tworzą odrębną klasyfikacje bez podziału na kategorie wiekowe (tylko kategoria OPEN kobiet i Open mężczyzn).
 • W biegu na dystansie 5 km w klasyfikacji generalnej po wszystkkich edycjach będą wyróżnione kategorie OPEN kobiet i mężczyzn oraz kategorie wiekowe w klasyfikacji indywidualnej oraz klasyfikacja drużynowa oraz w biegu na 10 km (jeśli będzie zainteresowanie taką kategorią ).
 • Kategorie wiekowe: K/M16 (16 - 19 lat), K/M20 (20 – 29 lat), K/M30 (30 – 39 lat), K/M40 (40 – 49 lat), K/M50 (50 – 59 lat), K/M60 (60 lat i więcej);
 • Przynależność do danej kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia;
 • Klasyfikacja końcowa zostanie utworzona na podstawie zdobytych punktów pięciu najlepszych biegów danego zawodnika;
 • Punkty przyznawane będą za zajęte miejsca w poszczególnych biegach według systemu: 1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, 3 miejsce – 3 punkty itd.;
 • Zwycięzcą w całym cyklu biegów Grand Prix Skoków w Indywidualnych Biegach Przełajowych zostaje osoba, która uzyska najmniejszą liczbę punktów, uwzględniając wyniki z trzech swoich najlepszych startów;
 • W sytuacji uzyskania przez zawodników tej samej liczby punktów o zajętym miejscu decyduje najlepszy czas w całym cyklu.

8. Nagrody:
 • Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą przynajmniej 3 z 6 biegów otrzymają pamiątkowy medal,
 • W kategorii OPEN – statuetki oraz nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodniczek i 3 najlepszych zawodników,
 • W kategoriach wiekowych – statuetki dla 3 najlepszych zawodniczek i 3 najlepszych zawodników,
 • Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą przynajmniej 4 z 6 biegów przewidujemy rozlosowanie upominków i nagród rzeczowych.

8. Uwagi końcowe:
 • Koszty uczestnictwa w zawodach pokrywają zawodnicy,
 • Koszty organizacji zawodów ponoszą organizatorzy.

9.  Postanowienia końcowe:
 • Zawody odbywać się będą w wyznaczone środy bez względu na warunki atmosferyczne (wyjątek to ekstremalne anomalia pogodowe zagrażające bezpieczeństwu uczestnikom)
 • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do zawodników przystępujących do rywalizacji sportowej,
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki,
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne wartościowe rzeczy). W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem zawodów,
 • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników biegu. Jednocześnie informujemy, iż nie zapewniamy jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub doznania jakichkolwiek strat czy szkód , jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i / lub uczestnictwem w zawodach.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu organizatorów do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika zawodoów – poszkodowanego w bezpieczne miejsce,
 • Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne,
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy muszą przyjąć do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych włącznie z ryzykiem utraty życia. Przekazanie organizatorom prawidłowo wypełnionego „formularza rejestracyjnego” oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik zapoznał się, rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, przystępując do zawodów wyłącznie na własną odpowiedzialność,
 • Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w zawodach lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach,
 • Organizator zaleca i zachęca uczestników do wykonania badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych w tym w biegach,
 • Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica czy prawnego opiekuna,
 • Protesty należy składać pisemnie organizatorom do 24 godzin po zakończeniu zawodów lub opublikowaniu wyników.
"Zadanie publiczne jest realizowane poprzez współfinansowanie przez Gminę Skoki. Kwota udzielonej dotacji przez Gminę wynosi 7000 zł."

Organizatorzy:
Stowarzyszenie "AKTYWNE SKOKI"
Uczniowski Klub Sportowy „SKOCZEK” Skoki
Aktywne Skoki – Nowak - Sport oraz Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

ZAPISY


© 2017-2022 | Aktywne Skoki
design byLogowanie dla administratora strony
Login:
 Hasło: