Aktywne Skoki

PROJEKT SPŁYWÓW KAJAKOWYCH - czas na sport i rekreację fizyczną - III etap - 30.07.2022

Regulamin

 

REGULAMIN  GRAND  PRIX  SKOKÓW 2019
W  BIEGACH  PRZEŁAJOWYCH
-  BIEG GŁÓWNY
IV etap odbędzie się w sobotę 16 listopada 2019 r. o godz. 10:30
BIEG UPAMIĘTNIAJĄCY "ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI" 
Biegi dzieci i młodzieży odbędą się od godziny 9:00.

1. Cel cyklu zawodów:

 • Upowszechnianie biegania oraz różnych form rekreacji ruchowej jako elementów życia prozdrowotnego.
 • Promowanie na zdrowych zasadach, zgodnie z duchem fair play wszelkiej aktywności fizycznej.
 • Sprawdzenie możliwości swego organizmu w bezpośredniej walce sportowej.
 • Upamiętnienie 100 rocznicy zakończenia Powstania Wielkopolskiego.

2. Zasady udziału w zawodach:
 • W zawodach może wziąć udział osoba pełnoletnia, która zgłosi się do biegu za pomocą formularza zgłoszeniowego, uiści odpowiednią opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o udziale w biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
 • Uczestnicy biegu w wieku 16 – 18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli pełnoletności) zobowiązani są do posiadania  pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność przynajmniej jednego z rodziców lub prawnego  opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji uczestnika w biurze zawodów.
 • Zawodnicy wyrażają pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora.
 • Zawodnicy wyrażają pisemną zgodę na wykorzystanie przez organizatorów ich wizerunku na cele promocji cyklu zawodów Grand Prix Skoków w Indywidualnych Biegach Przełajowych, dokumentowania i archiwizowania zawodów a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji przez podmioty współorganizujące, partnerów, sponsorów oraz przekazywanie relacji do prasy i publikacji na stronach internetowych.

3. Zgłoszenia do zawodów:
 • Zgłoszenia należy dokonywać drogą elektroniczną za pomocą arkusza zgłoszeniowego oraz dokonując opłaty startowej w wysokości 10 zł za jeden bieg.
    Opłatę startową dokonujemy przelewem na konto: 71 1020 3903 0000 1202 0118 9075
 • Zgłoszenie jest pełne, gdy zakończone jest dokonaniem opłaty startowej za udział w zawodach.
    Po poprawnym dokonaniu zapisów i opłaceniu staru nazwisko uczestnika biegu pojawi się na liście startowej, która zacznie się aktualizować na ok. dwa tygodnie przed kolejnym biegiem
 • Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do północy na dwa dni przed zawodami, czyli do poniedziałku, jeśli bieg jest w środę lub do czwartku, jeśli bieg jest w sobotę do godziny 23:59.
 • Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w biurze zawodów (opłata w biurze zawodów wynosić będzie 15 zł za jednorazowy start) w dniu biegu na półtorej do pół godziny przed planowaną godziną startu biegu.
 • Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

4. Terminy i miejsce zawodów:
 • Zawody odbędą się w 4 – ch terminach – w środę lub w sobotę pod nazwą "4-y pory roku":
 • 20.03.2019r. (środa) – godz. 19:00 - dystans - 4 km (obowiązkowo biegamy z latarką, np. czołówką) - zakończenie zimy
 • 15.06.2019r. (sobota) - godz. 10:30  - dystans - 6 km - BIEG Z OKAZJI "DNIA SKOKÓW" - zakończenie wiosny
 • 18.09.2019r. (środa) – godz. 19:00 - dystans - 4 km - zakończenie lata 
 • 16.11.2019r. (sobota) – godz. 10:30 - dystans - 6 km - BIEG UPAMIĘTNIAJĄCY "ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI" - jesień
 • Biuro zawodów mieścić się będzie w Hali Sportowej przy Gimnazjum w Skokach, ul. Rogozińska 1 - sala 016 na parterze - wejście boczne.
 • Start i meta biegów będzie miała miejsce na tzw. boisku piaskowym oraz do piłki siatkowej plażowej Gimnazjum w Skokach.
 • W osobnym terminie odbędzie się ceremonia zakończenia całego cyklu Grand Prix Skoków w Indywidualnych Biegach Przełajowych, gdzie przedstawimy wyniki sportowe oraz wręczymy pamiątkowe medale i nagrody. Dokładny termin uroczystości zostanie podany podczas jesiennej części cyklu.
 • W zawodach możliwy jest również udział zawodników z kijkami tzw. Nordic Walking – którzy będą tworzyli jedną wspólną klasyfikację. Zawodników maszerujących z kijkami prosimy o ostrożność na trasie i oczywiście obowiązują ich wszystkie zapisy niniejszego regulaminu (ze zgłoszeniem poprzez formularz zapisów i opłatą startową taką samą jak za bieg, czyli Internetowo 10 zł - w biurze zawodów 15 zł). W formularzu zapisów w rubryce uwagi prosimy wpisać "kijki" lub "kategoria kijki".

5. Trasa:

 • Trasa biegu to dystans 4 km po ścieżkach lasu sąsiadującego z Gimnazjum w Skokach. Początkowy odcinek to ok. 800m asfaltowej ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ul. Poznańskiej w kierunku parkingu, dalej to już tylko drogi leśne.
 • Bieg czerwcowy i listopadowy rozpocznie się na 2 km, przebieg przez metę i 4 km tradycyjnej trasy.
Podgląd trasy znajdziesz tutaj.


6. Pomiar czasu i miejsce na mecie:
 • Podstawą klasyfikacji jest miejsce na mecie oraz ręczny pomiar czasu (czas brutto), oraz oddanie po przekroczeniu linii mety kartki z imieniem i nazwiskiem otrzymanym wraz z numerem startowym w biurze zawodów.

7. Klasyfikacja końcowa:
 • Warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej Grand Prix Skoków w Indywidualnych Biegach Przełajowych jest udział w co najmniej 3 z 4 biegów całego cyklu.
 • Zawodnicy Nordic Walking tworzą jedną odrębną klasyfikację.
 • W klasyfikacji generalnej po wszystkich edycjach będą wyróżnione kategorie OPEN oraz kategorie wiekowe w klasyfikacji indywidualnej. oraz klasyfikacja drużynowa (jeśli będzie zainteresowanie taką kategorią).

8. Klasyfikacja indywidualna:
 • Kategorie kobiet i mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe: K/M16 (16 - 19 lat), K/M20 (20 – 29 lat), K/M30 (30 – 39 lat), K/M40 (40 – 49 lat), K/M50 (50 – 59 lat), K/M60 (60 lat i więcej);
 • Przynależność do danej kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia;
 • Klasyfikacja końcowa zostanie utworzona na podstawie zdobytych punktów trzech najlepszych biegów danego zawodnika;
 • Punkty przyznawane będą za zajęte miejsca w poszczególnych biegach według systemu: 1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, 3 miejsce – 3 punkty itd.;
 • Zwycięzcą w całym cyklu biegów Grand Prix Skoków w Indywidualnych Biegach Przełajowych zostaje osoba, która uzyska najmniejszą liczbę punktów, uwzględniając wyniki z trzech swoich najlepszych startów;
 • W sytuacji uzyskania przez zawodników tej samej liczby punktów o zajętym miejscu decyduje najlepszy czas w całym cyklu.

9. Nagrody:
 • Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą przynajmniej 3 z 4 biegów otrzymają pamiątkowy medal,
 • W kategorii OPEN – statuetki oraz nagrody rzeczowe dla 4 najlepszych zawodniczek i 4 najlepszych zawodników,
 • W kategoriach wiekowych – statuetki dla 3 najlepszych zawodniczek i 3 najlepszych zawodników,
 • Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą przynajmniej 3 z 4 biegów przewidujemy rozlosowanie upominków i nagród rzeczowych.

10.  Zasady finansowania (uzupełnienie informacji zawartych w pkt. 3 niniejszego regulaminu):
 • Opłaty wpisowej dokonujemy poprzez płatności elektroniczne w połączeniu z formularzem zapisów do każdego z biegów,
 • Jednorazowa opłata wpisowa wynosi:
 • 10 zł – płatna przelewem na konto: (podane wyżej w punkcie 3 niniejszego regulaminu) lub poprzez panel płatności elektronicznej (jeśli będzie uruchomiony) najpóźniej dwa dni przed biegiem - czyli do poniedziałku poprzedzającego bieg do godziny 23:59, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatorów formularza zapisów,
 • 15 zł – płatne w dniu biegu w biurze zawodów,
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi,
 • Koszty uczestnictwa w zawodach pokrywają zawodnicy,
 • Koszty organizacji zawodów ponoszą organizatorzy.

11.  Numery i karty startowe:
 • Numery startowe będą stałe, numer startowy przydzielony zawodnikowi po opłaceniu pierwszego biegu będzie jego numerem do końca cyklu 2019,
 • Karty startowe otrzymane od organizatorów należy wypełnić i zabrać na start oraz oddać na mecie biegu,
 • Numery i karty startowe odbieramy w biurze zawodów podczas weryfikacji i zdajemy organizatorowi po każdym biegu cyklu z wyjątkiem ostatniego.

12.  Postanowienia końcowe:
 • Zawody odbywać się będą w wyznaczone środy lub soboty bez względu na warunki atmosferyczne (wyjątek to ekstremalne anomalia pogodowe zagrażające uczestnikom)
 • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do zawodników przystępujących do rywalizacji sportowej,
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki,
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne wartościowe rzeczy). W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem zawodów,
 • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników biegu. Jednocześnie informujemy, iż nie zapewniamy jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub doznania jakichkolwiek strat czy szkód , jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i / lub uczestnictwem w zawodach.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu organizatorów do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika zawodoów – poszkodowanego w bezpieczne miejsce,
 • Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne,
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy muszą przyjąć do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych włącznie z ryzykiem utraty życia. Przekazanie organizatorom prawidłowo wypełnionego „formularza rejestracyjnego” oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik zapoznał się, rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, przystępując do zawodów wyłącznie na własną odpowiedzialność,
 • Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w zawodach lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach,
 • Organizator zaleca i zachęca uczestników do wykonania badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych w tym w biegach,
 • Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica czy prawnego opiekuna,
 • Protesty należy składać pisemnie organizatorom do 24 godzin po zakończeniu zawodów lub opublikowaniu wyników.


Organizatorzy:
Uczniowski Klub Sportowy „SKOCZEK” Skoki
Aktywne Skoki – Nowak - Sport oraz Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

ZAPISY

© 2017-2022 | Aktywne Skoki
design byLogowanie dla administratora strony
Login:
 Hasło: